Privacy / Disclaimer

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Maarten en Steven Balliauw. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina”s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site
Het is de gebruiker van wandelaar.be toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van wandelaar.be, mits correct gebruik van onze url (www.wandelaar.be). Deeplinken is toegestaan mits een duidelijke verwijzing naar www.wandelaar.be, zichtbaar voor de bezoeker van uw site.

Doel van de verwerking van persoongegevens
Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze enkel gebruikt om met u contact te kunnen opnemen. Er worden geen gegevens opgeslagen in een bestand, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Uw rechten
Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy
Indien U meent dat wij een onrechtmatige inbreuk plegen op uw Privacy, wordt U verzocht om ons daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: privacy@wandelaar.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.